NETEGES PONENT Neteja i sanejament Lleida Lleida


NETEGES PONENT
  entén que cada instal·lació és diferent, i encara que totes tenen unes necessitats de neteja en comú, la manera de gestionar el Servei de Neteja i Higiene s'ha d'adaptar a cada centre. Per aquest motiu, oferim 3 opcions diferents, perquè cada client pugui escollir el que se senti més còmode amb un mateix objectiu final, tenir una instal·lació neta i higienitzada.

OPCIÓ 1: GESTIÓ INTEGRA L

NETEGES PONENT es fa càrrec del personal, aplicant els horaris, freqüències, sistemes, maquinària, etc., que surten de l'estudi inicial que vam realitzar a cada instal·lació, NETEGES PONENT s'encarrega de les suplències necessàries en cas de baixes o períodes de vacances, desentenent el centre de qualsevol gestió del personal de neteja.

OPCIÓ 2: GESTIÓ TÈCNICA

Aquest sistema és per a centres que prefereixen que el personal sigui del mateix centre. NETEGES PONENT, aplica els seus sistemes i protocols derivats de l'estudi realitzat, busca personal per suplències però aquest sempre estarà contractat pel propi centre. NETEGES PONENT, en definitiva, s'encarrega de la gestió del servei però no de la gestió legal dels treballadors que va a càrrec del propi centre.

OPCIÓ 3: FORMACIÓ

Realitzem formació personalitzada per a cada instal·lació, on expliquem al personal de neteja, com realitzar una correcta neteja i desinfecció de cada un dels espais de les seves instal·lacions, l'ús dels productes químics, maquinària i els sistemes de control necessaris per garantir el millor de els resultats.

Els vestidors

Són la zona de més ús d'una instal·lació esportiva, on es barregen peus nets i bruts. És imprescindible una neteja i desinfecció perfecta, utilitzant fregadores i detergents-desinfectants d'ampli espectre. En aquestes zones l'aspecte visual és molt important, però ho és més l'aspecte microbiològic. Són zones on la neteja ha de ser diària.

Zona dutxes

Després de realitzar l'activitat esportiva, tots els abonats de la instal·lació passen per les dutxes. En dutxar-se eliminen la suor i el seu net el cos. Aquesta brutícia es queda en parets, mampares i terres en forma de bacteris. És imprescindible una neteja i desinfecció molt acurada, per vetllar per la salut dels nostres abonats. A més, cal eliminar tota la calç que l'aigua deixa, perquè visiblement el seu aspecte sigui l'òptim.

La piscina

És un espai, on l'abonat trepitja amb peus nus. Molts d'aquests usuaris són nens realitzant cursets. És una altra de les zones on la desinfecció ha de ser diària, eliminant tot tipus de bacteris i fongs, sense oblidar l'aspecte de la superfície i utilitzant productes que no facin malbé el terra. L'ús de maquinària accelerarà els processos. Per contra, l'ús continuat de màquines d'aigua a pressió farà que els paviments es deteriorin més ràpidament.

Les saunes

Termes o banys de vapor són un espai on l'abonat sua i desprèn aquest suor en forma bacteris. Una bona desinfecció és imprescindible, doncs aquests microorganismes viuen i es reprodueixen amb molta facilitat en aquests ambients. Les saunes, totes de fusta, són espais on es filtra la brutícia. Cada nit s'apliquen detergents-desinfectants per eliminar tant aquesta brutícia com els microorganismes.

Sala activitats dirigides

Són unes zones molt utilitzades pels abonats. En aquest cas, requereix d'una neteja més fàcil que a les zones sensibles, però igual d'important. L'abonat utilitzarà materials o s'estirarà a terra per realitzar l'activitat que correspongui. Cal que sobretot sòls i miralls estiguin perfectes perquè l'abonat pugui realitzar la seva activitat preferida en un entorn net.

Sala fitness

És un dels espais que més prestigi dóna a la instal·lació. L'aspecte visual és molt important. No només a nivell de sòls, sinó pel que fa a la neteja de les màquines. Aquestes han de ser repassades diàriament, eliminant especialment en les màquines cardiovasculars, qualsevol resta de suor. Les màquines de pes lliure o força, són també màquines on la seva neteja i aspecte és important.